Tin Tức

Trường thẩm mỹ Louisville Beauty Academy tin vào sự quan trọng cua tin tức có liên quan đến viêc thẩm mỹ. Vì thế, trường sẽ dùng trang web này là nơi chia sẻ và phân phát những tài liệu cẩn thiết cho nền học vấn của học viên và việc làm nghề của tất cà trong nghành thấm mỹ.