Hội Đồng Quản Trị Thẩm Mỹ Kentucky – Danh Sách Chi Phí

Hội Đồng Quản Trị Thẩm Mỹ Kentucky – Danh Sách Chi Phí

 

Chi Phí Giấy Phép

Loại Giẩy Phép

Chi Phí Đợt Đầu

Chi Phí Đổi Bằng

Chi Phí Phục Hồi Bằng

Nghề Viên Thấm Mỹ Mới $25 $20 $75
Nghề Viên Thấm Mỹ Chuyên Nghiệp $25 $20 $75
Nghề Viên Móng Tay Chân $25 $20 $75
Hưỡng Dẫn Viên Mới $35 $25 $75
Hưỡng Dẫn Viên Chuyên Nghiệp $50 $35 $100
Hưỡng Dẫn Viên Hai Nghành Thẩm Mỹ và Da $150 $110 $220
Nghề Viên Da $75 $50 $125
Nghề Viên Thẩm Mỹ và Da $100 $70 $140
Hưỡng Dẫn Viên Da $100 $75 $150
Tiệm Thẩm Mỹ $35 $25 $75
Tiệm Móng Tay Chân $35 $25 $75
Nhà Thầu Độc Lập $35 $25 $75
Tiệm Da $125 $75 $150
Nhà Thầu Độc Lập Da $125 $75 $150
Trường Thẩm Mỹ $1500 $150 $750
 

Chi Phí Kiểm Tra

Kiểm Tra

Chi Phí

Nghề Viên Thấm Mỹ Mới $75 / Lấy Lại $32
Nghề Viên Thấm Mỹ Chuyên Nghiệp $75 / Lấy Lại $32
Hai Nghề Viên Thẩm Mỹ và Da $125 / Lấy Lại $62
Nghề Viên Da $125 / Lấy Lại $62
Hưỡng Dẫn Viên $100 / Lấy Lại $50
Nghề Viên Móng Tay Chân $75 / Lấy Lại $32
Ngoài Tiểu Bang – Nghề Viên Thấm Mỹ Chuyên Nghiệp $120 / Lấy Lại $60
Ngoài Tiểu Bang – Hưỡng Dẫn Viên Da $250 / Lấy Lại $125
Ngoài Tiểu Bang – Nghề Viên Da $175 / Lấy Lại $82
Ngoài Tiểu Bang – Hưỡng Dẫn Viên Thẩm Mỹ $200 / Lấy Lại $100

 

 

Chi Phí Khác

Chú Thích

Giá Cả

Chứng Chỉ $20
Giấy Phép Bản Sao $25
Chứng Chỉ Da Bản Sao $75
Giấy Phép Thuyết Trình $50
Giấy Phéư Học Viên Ghi Danh $15
Nhà Cung Cấp Học Giáo Dục Tiếp Tục $300