Louisville Beauty Academy – Nhà ở cho thuê trong khoảng cách đi bộ của trường

Học viện thẩm mỹ Louisville rất vui được xây dựng mối quan hệ với Tran Family Properties và có nhà (bất động sản) cho thuê ̣ dành cho học viên khi cần. Chúng tôi có các cư hộ cho thuê nằm trong khoảng cách đi bộ của Học viện thẩm mỹ Louisville nằm trên đường Bardstown (Highland of Louisville). Chương trình này được phát triển cho sự tiện lợi của học viên Louisville Beauty Academy, và cho phép học viên của chúng tôi tập trung vào việc học.
Gọi cho trường chúng tôi và hỏi về cư hộ cho thuê của trường học trong trường hợp bạn cần.

Louisville Beauty Academy – School Housing Available for Lease

Louisville Beauty Academy is happy to build a relationship with Tran Family Properties and have rental and leasing properties (real estate) available for those student. We have rental properties which are in walking distance from Louisville Beauty Academy location on Bardstown Road (Highland Area). This is developed for the convenience of Louisville Beauty Academy student, and enable our student to focus in his/her studies.

Call our school and ask about school rental properties in case you need.