Yêu cầu giờ thẩm mỹ giảm từ 1800 xuống 1500 giờ – Một phần giờ từ Nail Tech và thẩm mỹ có thể chuyển tiếp đến Cosmetology và ngược lại

Giờ Thẩm mỹ

http://kbhc.ky.gov/Documents/Memorandum-Implementation%20of%20HB%20271.pdf

Chuyển giờ giữa các chương trình (Thẩm mỹ và Kỹ thuật viên Làm móng)

http://kbhc.ky.gov/SiteCollectionDocuments/Nail%20Tech%20Esthetician%20Hours%20Transfer.pdf