Học Xinh Ghi Danh – Quá Trình Và Điều Lệ

Tuổi Cho Học Viên:

Tuổi 16 trở lên

Học Vấn:

      Bằng Trung Học hay Tương Tự 

Tìng Trạng Pháp Lý:

Luân lý tốt và tính tình ôn hòa

 Giấy Tờ Mang Theo Khi Đắng Ký Học:

 • Social Security Card
 • Bằng Lái Xe hay Thể Xanh
 • Bằng Trung Học hay Giấy Trứng Minh Tương Tự
  • Như: Giấy Trứng Điểm Lớp 10 trở lên

 Giấy Tờ Cần Điền và Quá Trình Khi Đắng Ký Học:

 • Giấy Đắng Ký Học
 • Giấy Học Thỏa Thuận
 • Ghi Học Viên Vào Đồng Học
 • Trao Học Viên Trương Trình Học và Quy Lệ Trường và Hội Đồng Quản Trị Kentucky
 • Trao Sách/Tài Liệu Lớp Học và Bộ Dụng Cụ
 • Giả Thích Giờ Học và Qui Trình Học

Học Phí Tóm Lược:

 • Hội Đồng Quản Trị Kentucky – Tiền Học Viên Ghi Danh: $15
 • Học Phí (50-70% Giẳm)– Theo Trương Trình Học
 • Tiền Sách Vở
 • Tiền Dụng Cụ
 • Tiền Đẩm Phục

 

Tài Liêu Tham Khảo

Hội Đồng Quản Trị Kentucky – Điều Lệ & Qui Luật

http://kbhc.ky.gov/Pages/Statutes-and-Regulations.aspx

http://www.lrc.state.ky.us/record/12RS/HB311/bill.doc

LBA-EnrollmentProcess-EnglishNVietnamese